Verkställande Råd- Chefsråd

Verkställande Råd- Chefsråd

Det verkställande rådet för chefer och ledare består av Helena Roos, Helene Thunell, Sanaz Shafiei, Siv Andersson och Karin Hanson. 

kontakt:  chefsradet@aniva.se

Syfte

Skapa ett forum för chefer inom anestesi och intensivvård för utveckling av profession och verksamhet utifrån ett ledningsperspektiv. Rådet ska ge möjlighet till kollegialt utbyte, mentorskap och omvärldsbevakning inom professionen.

 Uppdrag

Skapa mötesplatser för utbyte av erfarenhet och aktuella frågor. Exempel på mötesplatser kan vara seminariedagar och digitala forum. Rådsmedlemmar förväntas bevaka och besvara remisser och frågor utifrån chefsperspektiv inom området anestesi- och intensivvård. Skapa förståelse för medverkan och nyttan av chefers engagemang i Riksföreningen. Samarbeta med medlemstidningen AnIva Ventilen och aktuella nätverk i bevakning av området ledarskap. I uppdraget ingår också att aktivt bidra med programinnehåll till AnIva höstkongress, där två av rådets medlemmar förväntas att medverka.

Arbetssätt

Rådet väljer själv ett arbetssätt som är lämplig för uppgiften. Rådet delar och sparar arbetsmaterial via ett digitalt forum (storegate) till vilket endast rådets medlemmar har tillgång.

Sammansättning

Rådets medlemmar skall vara sjuksköterskor verksamma inom anestesi- och intensivvård samt närliggande verksamhetsområde och vara medlemmar i Riksföreningen. Rådets sammansättning bör vara representativ avseende professionsområde, geografisk spridning och sjukhuskategori. Rådet består av max 6 personer och leds av en rådsledare. Medlemmar i rådet väljs ut genom att styrelsen utser en rådsledare som sedan medverkar i rekrytering av övriga rådsmedlemmar.

Mandat och kommunikation med styrelsen

Rådsledare är ytterst ansvarig för verkställande råd. Denne kommunicerar rådets arbete till styrelsen. Vid möten förs minnesanteckningar som delges styrelsen via Storegate. En årsrapport sammanställs till styrelsen inför verksamhetsberättelsen senast 15 december. Rådet och styrelsen har två gemensamma möten årligen där rådets arbete kommuniceras och framtida planering görs.

Upprättat av styrelsen för Riksföreningen för anestesi och intensivvård. 2014-10-10, Reviderat 2016

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH