Verkställande råd och nätverk

Verkställande råd och nätverk

Rådet Ny i Aniva (#nyianiva)

Ny i Aniva fick sitt uppdrag av styrelsen 2016 och vi har sedan dess arbetat med att synliggöra AnIVAs arbete på kongresser och i sociala medier. Vi har arbetat med bland annat mentorskap som är en viktig fråga för våra nya medlemmar. Vi deltar på seminarier och internationella kongresser för att fånga upp medlemmars önskemål och skapa nätverk.
Ett medlemskap i Ny i AnIVA innebär möjlighet att påverka AnIVAs arbete, driva frågor som är viktiga för våra nya medlemmar. Är du intresserad av att vara med i vårt arbete? Hör av dig till oss!

Kontakta oss via mail ny@aniva.se, via Riksföreningens facebooksida eller på Instagram, nyianiva@aniva.se

Kontakt: nyianiva@aniva.se

 • Elin Boberg (rådsledare), Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård.
 • Maja Nygren
 • Emmy Flygmark
 • Timo Niemi; Specialistsjuksköterska inom anestesi sedan sommaren 2018 på centraloperation i Västervik efter ett års studier vid Linköpings universitet. Har tidigare arbetat som sjuksköterska både prehospitalt och på akutmottagning i Västervik.

Rådet för postoperativ vård (#postoperativarådet)

Rådet för postoperativ vård bildades 2018 med syftet att synliggöra den postoperativa vården i Sverige samt att kunna bidra med kunskap och erfarenhet kring den perioperativa patienten till bl.a. RF ANIVA. Vi strävar efter att utveckla den postoperativa vården mot att bli mer personcentrerad och att identifiera PREM och PROM relevanta för vår verksamhet. Vi samverkar med andra föreningar som är involverade i den perioperativa patientens vård, både i Sverige och utomlands.

Kontakt: postoperativaradet@aniva.se

 • Erika Axelsson (rådsledare), Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård.Vårdenhetschef Operation och UVA, NÄL, NU sjukvården
 • Lenita Lindgren, Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård. Forsknings- och vårdutvecklare, Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Lektor, Medicine Dr, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet
 • Magnus Flodberg, Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård Vårdenhetschef Funktionsområde Pre- och Postoperativ vård samt smärtvård, Solna. Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Sara Lyckner, Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Verksamhetsutvecklare, Koordinator SPOR, Anestesikliniken, Mälarsjukhuset
 • Karuna Dahlberg, PhD, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Biträdande lektor Örebro universitet.
 • Sandra Månsson, Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening

Rådet för chef och ledarskap (#chefsrådet)

Rådet ska ge möjlighet till kollegialt utbyte, mentorskap och omvärldsbevakning inom professionen och skapa förståelse för medverkan och nyttan av chefers engagemang i Riksföreningen. Rådet skapar mötesplatser för utbyte av erfarenhet och aktuella frågor. Exempel på mötesplatser kan vara seminariedagar och digitala forum. Samarbeta med medlemstidningen AnIva Ventilen och aktuella nätverk i bevakning av området ledarskap. I uppdraget ingår också att aktivt bidra med programinnehåll till AnIva höstkongress, där två av rådets medlemmar förväntas att medverka.

Kontakt: chefsradet@aniva.se

 • Helena Roos (rådsledare)
 • Karin Hanson
 • Helene Thunell
 • Martina Garder

Rådet för forskning och utveckling (#forskningsrådet)

Forsknings- och utvecklingsrådet är en expertgrupp inom området som arbetar utifrån ett omvårdnadsperspektiv i ett tvärprofessionellt sammanhang. Rådet bevakar forsknings- och utvecklingsfrågor och verkar för spridning av kunskap och information till medlemmarna t.ex. via tidningen Ventilen och föreningens kongresser.

Kontakt: forskningsradet@aniva.se

 • Eva Åkerman (rådsledare) PhD, Universitetssjuksköterska, Omvårdnadsansvarig, PMI FO Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Pether Jildenstål, Docent, Universitetsslektor, Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet
 • Eva Joelsson-Alm PhD, intensivvårdssjuksköterska, VO Anestesi och Intensivvård, Södersjukhuset

Rådet för utbildning (#utbildningsrådet)

Utbildningsrådet inom Riksföreningen är ett forum för nationell samverkan kring utbildning och kompetensfrågor inom anestesi och intensivvård.

Den består av en expertgrupp som arbetar med kompetensfrågor inom högskolor och universitet eller på intensiv och anestesiavdelningar i Sverige. I uppdraget ingår att bevaka och besvara inkomna remisser som rör området. Vi samverkar med styrelsen för Riksföreningen och är även aktiva inom olika nationella och internationella organisationer.

Kontakt: utbildningsradet@aniva.se

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH