Verkställande råd och nätverk

Verkställande råd och nätverk

Rådet Ny i Aniva (#nyianiva)

Vi är ett råd som driver frågor som rör specialistsjuksköterskor inom anestesi och intensivvård när de är nya inom specialiteten
Vi vill skapa mötesplatser där våra medlemmar kan diskutera framtidsfrågor, skapa nätverk och få inflytande i professionernas utveckling genom att bevaka och bejaka de frågor som är viktiga för framtidens anestesi- och intensivvårdsjuksköterskor. Vår vision är att ge våra medlemmar en möjlighet att påverka riksföreningens framtida arbete.Rådet tar årligen in studentmedlemmar, det vill säga sjuksköterskor under specialistutbildning i anestesi eller intensivvård. Är du intresserad av att vara med i vårt arbete? Hör av dig till oss! Under 2018 kartlägger Ny i Aniva vilka mentorskapsprogram som finns nationellt. Vi vill gärna veta hur det ser ut på just din klinik. Kontakta oss via mail ny@aniva.se, via Riksföreningens facebooksida eller på Instagram, @aniva.se

Kontakt: nyianiva@aniva.se

Rådets medlemmar är:

 • Malin Ekman, specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Intresserar sig särskilt för internationellt samarbete och driver varmhjärtat frågor som rör professionens utveckling. Bor i Stockholm, men arbetar som anestesisjuksköterska i Sverige, Norge och Danmark.
 • Per Enlöf, specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård och verksam på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Instruerar i HLR och traumaomhändertagande. Per har ett säreget intresse för medicinsk teknik. Bor och arbetar i Göteborg.
 • Lina Jo Linder, arbetar som anestesisjuksköterska sedan våren 2018. Är sedan tidigare Specialistsjuksköterska inom intensivvård och verksam i Uppsala Regionen. Lina är även utbildad kardiologisjuksköterska med erfarenhet av Thoraxintensivvård och ECMO och har ett särskilt intresse för frågor som rör jämlik vård, professionsutveckling och patientsäkerhet. Bor och arbetar i Enköping.
 • Anna Drakenberg, är specialistsjuksköterska inom intensivvård och har ett specialintresse för den Thorax-specifika omvårdnaden. Utöver Annas engagemang i Riksföreningen har hon även startat ett nationellt nätverk för omvårdnad inom Thoraxintensivvård. Bor och arbetar i Örebro.
 • Jenny Hansen, rekryterad som studentmedlem och blev färdig med sin utbildning som intensivvårdssjuksköterska under våren 2018. Är bosatt och verksam i Region Jönköping. Jenny tycker det är viktigt med studentinflytande och att skapa trygghet i yrkesrollen för nyblivna specialistsjuksköterskor.
 • Elin Boberg, rekryterad som studentmedlem och blev färdig med sin utbildning inom anestesisjukvård våren 2018. Elin är verksam i Region Norrbotten och har ett intresse av arbetsmiljöfrågor och kompetensutveckling på arbetsplatsen.

Rådet för postoperativ vård (#postoperativarådet)

Rådet för postoperativ vård bildades 2018 med syftet att synliggöra den postoperativa vården i Sverige samt att kunna bidra med kunskap och erfarenhet kring den perioperativa patienten till bl.a. RF ANIVA. Vi strävar efter att utveckla den postoperativa vården mot att bli mer personcentrerad och att identifiera PREM och PROM relevanta för vår verksamhet. Vi samverkar med andra föreningar som är involverade i den perioperativa patientens vård, både i Sverige och utomlands.

Kontakt: postoperativaradet@aniva.se

Rådledare

 • Magnus Flodberg, Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård Vårdenhetschef Funktionsområde Pre- och Postoperativ vård samt smärtvård, Solna. Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Lenita Lindgren, Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård. Forsknings- och vårdutvecklare, Centrum för Anestesi, Operation och Intensivvård, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, Lektor, Medicine Dr, Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet
 • Erika Axelsson, Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård. Avdelningschef, IVA/UVA NÄL NU sjukvården, VGR
 • Sara Lyckner, Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård, Verksamhetsutvecklare, Koordinator SPOR, Anestesikliniken, Mälarsjukhuset
 • Sandra Månsson Leg. Sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom intensivvård Omvårdnadsansvarig för FO Pre-och Postoperativ vård och smärtvård, Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) Karolinska universitetssjukhuset

Rådet för chef och ledarskap (#chefsrådet)

Rådet ska ge möjlighet till kollegialt utbyte, mentorskap och omvärldsbevakning inom professionen och skapa förståelse för medverkan och nyttan av chefers engagemang i Riksföreningen. Rådet skapar mötesplatser för utbyte av erfarenhet och aktuella frågor. Exempel på mötesplatser kan vara seminariedagar och digitala forum. Samarbeta med medlemstidningen AnIva Ventilen och aktuella nätverk i bevakning av området ledarskap. I uppdraget ingår också att aktivt bidra med programinnehåll till AnIva höstkongress, där två av rådets medlemmar förväntas att medverka.

Kontakt: chefsradet@aniva.se

 • Rådsledare Sanaz Shafiei
 • Helena Roos
 • Helene Thunell
 • Karin Hanson

Rådet för forskning och utveckling (#forskningsrådet)

Forsknings- och utvecklingsrådet är en expertgrupp inom området som arbetar utifrån ett omvårdnadsperspektiv i ett tvärprofessionellt sammanhang. Rådet bevakar forsknings- och utvecklingsfrågor och verkar för spridning av kunskap och information till medlemmarna t.ex. via tidningen Ventilen och föreningens kongresser.

Kontakt: forskningsradet@aniva.se

 • Rådsledare: Eva Åkerman PhD, Universitetssjuksköterska, Omvårdnadsansvarig, PMI FO Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Pether Jildenstål, Docent, Universitetsslektor, Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet
 • Eva Joelsson-Alm PhD, intensivvårdssjuksköterska, VO Anestesi och Intensivvård, Södersjukhuset

Rådet för utbildning (#utbildningsrådet)

Utbildningsrådet inom Riksföreningen är ett forum för nationell samverkan kring utbildning och kompetensfrågor inom anestesi och intensivvård.

Den består av en expertgrupp som arbetar med kompetensfrågor inom högskolor och universitet eller på intensiv och anestesiavdelningar i Sverige. I uppdraget ingår att bevaka och besvara inkomna remisser som rör området. Vi samverkar med styrelsen för Riksföreningen och är även aktiva inom olika nationella och internationella organisationer.

Kontakt: utbildningsradet@aniva.se

 • Janet Mattsson, intensivvårdssjuksköterska, Lektor
 • Susanna Ågren, Intensivvårdssjuksköterska Lektor
 • Ingrid Gustavsson. Anetstesisjuksköterka
 • Ingrid Bing Andersson, Anestesisjuksköterska
 • Hanna Sundblad, Anestesisjuksköterska

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH