Forskningsstipendium

FORSKNINGSSTIPENDIUM

Riksföreningen för anestesi och intensivvård (Rf AnIva) strävar efter att synliggöra forskningsresultat samt att det kliniska arbetet sker ur ett evidensbaserat perspektiv. Det evidensbaserade perspektivet innebär att bästa tillgängliga bevis ligger till grund för beslut i den kliniska vardagen. Forskningsstipendium anslås därför varje år i syfte att stödja sjuksköterskors forskningsarbete inom anestesi, intensivvård eller närliggande verksamhetsområden.

Forskningsstipendium delas ut vid ett tillfälle per år. En eller flera stipendiater utses. Forskningsstipendiet är för närvarande på 40 000 kronor.

För att kunna söka forskningsstipendiet ska du

  1. vara registrerad som doktorand
  2. bedriva din forskning inom anestesi, intensivvård eller närliggande verksamhetsområden
  3. vara medlem hos Rf AnIva

Ansökan premierar doktorander i början av sin forskarutbildning. Rf AnIvas styrelse beslutar om utdelning efter hörande av oberoende sakkunniga inom forskningsområdet. Stipendiet delas ut under hösten. Efter avslutat forskningsarbete skickas ett sammandrag av författaren till medlemstidningen AnIva Ventilen för publikation samt att resultatet presenteras på någon av Rf AnIvas kongresser.

Ansökan ska vara Rf AnIva tillhanda senast 15 mars. Ansökan skickas via e-post: forskningsstipendium@aniva.se

Medel kan inte sökas för regelrätt utbildning eller för deltagande i konferenser.

Bedömningskriterier

  • Sammanfattning av forskningsprojekt
  • Motivering av planerad analysmetod
  • Problematisering av etiska ställningstagande
  • Möjlighet till klinisk tillämpning
  • Forskningsprojektets betydelse för patient, sjukvård och samhälle
  • Originalitet

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH