Forskningsstipendium

FORSKNINGSSTIPENDIUM

Riksföreningen för anestesi och intensivvård strävar efter att synliggöra forskningsresultat samt att det kliniska arbetet sker ur ett evidensbaserat perspektiv. Det evidensbaserade perspektivet innebär att bästa tillgängliga bevis ligger till grund för beslut i den kliniska vardagen. Forskningsstipendium anslås därför varje år i syfte att stödja sjuksköterskors forskningsarbete inom anestesi, intensivvård, postoperativ vård samt inom närliggande verksamhetsområden.

Forskningsstipendium delas ut vid ett tillfälle per år. En eller flera stipendiater utses. Forskningsstipendiet är för närvarande på 40 000 kronor.

För att kunna söka forskningsstipendiet behöver du:
vara registrerad som doktorand
bedriva din forskning inom anestesi, intensivvård, postoperativ vård eller närliggande verksamhetsområde
vara medlem hos Rf AnIva

Ansökan premierar doktorander i början av sin forskarutbildning. Rf AnIvas styrelse beslutar om utdelning efter hörande av oberoende sakkunniga inom forskningsområdet. Stipendiet delas ut under hösten. Efter avslutat forskningsarbete skickas ett sammandrag av författaren till medlemstidningen AnIva Ventilen för publikation samt att resultatet presenteras på någon av Rf AnIvas kongresser.

Ansökan ska vara Rf AnIva tillhanda senast 15 mars. Ansökan skickas via e-post: forskningsstipendium@aniva.se

Medel kan inte sökas för regelrätt utbildning eller för deltagande i konferenser.

Bedömningskriterier

Sammanfattning av forskningsprojekt
Motivering av planerad analysmetod
Problematisering av etiska ställningstagande
Möjlighet till klinisk tillämpning
Forskningsprojektets betydelse för patient, sjukvård och samhälle
Originalitet

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH