Stipendier

Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård delar årligen ut flera stipendium till sina medlemmar
Medlemsstipendium
Kan sökas av medlemmar inom anestesi, intensivvård, postoperativ vård samt inom närliggande verksamhetsområden. Stipendiet syftar till att stödja medlemmar att utveckla omvårdnaden inom verksamhetsområdet och kan sökas för:
fortbildning genom deltagande i kurs, kongress eller seminarier
studiebesök eller andra kostnader i samband med förbättringsarbete, utvecklings- och forskningsprojekt
arrangemang på sin enhet för aktiviteter som t.ex. att täcka kostnader för föreläsare, studiebesök och litteratur
Nyvunnen kunskap och erfarenhet förmedlas till Rf AnIvas medlemmar och till stipendiatens egen klinik eller motsvarande.

Anslag beviljas inte för:
sociala aktiviteter och förtäring
ersättning vid förlorad lön

Legitimerad sjuksköterska som är medlem i Rf AnIva sedan minst ett år (ej studerandemedlem eller pensionärsmedlem) kan ansöka om stipendiet.
Rf AnIva:s medlemsstipendium delas ut vid två tillfällen per år, med sista ansökningsdag 30 mars och 30 september. Vid varje tillfälle kan en eller flera stipendiater utses. Detta kan innebära att hela kostnaden inte täcks av stipendiet. Då en större summa söks för att aktivitet ska kunna genomföras (>7500 kr) krävs förslag till kompletterande finansiering. Detta för att garantera att aktiviteten kan genomföras. Stipendiet kan inte sökas retroaktivt

Ansökan:
Använd ansökningsblanketten och fyll i uppgifterna i datorn.
Ansökan skickas in till funktionsbrevlådan till: medlemsstipendium@aniva.se
Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 mars eller 30 september. Ange vilket ansökningstillfälle som avses. Beslut om tilldelning tas endast i samband med ansökningstillfället.
Ansökan måste vara komplett ifylld i den skrivbara ansökningsblanketten och lämnats i tid för att beaktas. Underlag som styrker ansökan ska bifogas.

Styrelsen utser stipendiater och stipendiets storlek. Erhållet stipendium är personligt och kan inte överlåtas. Styrelsens beslut kan inte överklagas.
Besked om stipendium meddelas via mail.

Utbetalning av stipendiet sker efter att redovisning tillsammans med scannade originalkvitton som skickats till medlemsstipendium@aniva.se. Använd redovisningsblanketten på hemsidan. Redovisningen skickas senast ett år efter tilldelning av stipendiet.

Återkoppling: Med stipendiet följer en uppmaning att stipendiaten delger sina nya kunskaper och erfarenheter till sin klinik eller motsvarande. En skriftlig redogörelse skickas till medlemsstipendium@aniva.se för publicering i Ventilen och/eller på hemsidan.

Ansökningsblankett medlemsstipendium
Forskningsstipendium
Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård strävar efter att synliggöra forskningsresultat samt att det kliniska arbetet sker ur ett evidensbaserat perspektiv. Det evidensbaserade perspektivet innebär att bästa tillgängliga bevis ligger till grund för beslut i den kliniska vardagen. Forskningsstipendium anslås därför varje år i syfte att stödja sjuksköterskors forskningsarbete inom anestesi, intensivvård, postoperativ vård samt inom närliggande verksamhetsområden.
Forskningsstipendium delas ut vid ett tillfälle per år. En eller flera stipendiater utses. Forskningsstipendiet är för närvarande på 40 000 kronor.
För att kunna söka forskningsstipendiet behöver du:
vara registrerad som doktorand
bedriva din forskning inom anestesi, intensivvård, postoperativ vård eller närliggande verksamhetsområde
vara medlem hos Rf AnIva

Ansökan premierar doktorander i början av sin forskarutbildning. Rf AnIvas styrelse beslutar om utdelning efter hörande av oberoende sakkunniga inom forskningsområdet. Stipendiet delas ut under hösten. Efter avslutat forskningsarbete skickas ett sammandrag av författaren till medlemstidningen AnIva Ventilen för publikation samt att resultatet presenteras på någon av Rf AnIvas kongresser.

Ansökan ska vara Rf AnIva tillhanda senast 15 mars. Ansökan skickas via e-post: forskningsstipendium@aniva.se

Medel kan inte sökas för regelrätt utbildning eller för deltagande i konferenser.

Bedömningskriterier

Sammanfattning av forskningsprojekt
Motivering av planerad analysmetod
Problematisering av etiska ställningstagande
Möjlighet till klinisk tillämpning
Forskningsprojektets betydelse för patient, sjukvård och samhälle
Originalitet

Ansökningsblankett forskningsstipendium

Inspireras av våra tidigare stipendiater

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH