Organisation

  Styrelsen

  Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt fem ledamöter och beslut om konstitution sker på årsmötet. En mandatperiod är två år och det eftersträvas att olika verksamhetsområden finns representerade hos styrelsemedlemmarna samt att det finns en geografiskt spridning.

  Vill du kontakta någon i styrelsen använd då mailadress enligt:  förnamn.efternamn@aniva.se

  Stadgar
  § 1 ÄNDAMÅL

  Mom. 1 Syfte
  Riksföreningen för anestesi och intensivvård (Rf AnIva) är en professionsförening för
  legitimerade sjuksköterskor som är verksamma inom anestesi, intensivvård och postoperativ vård samt närliggande verksamhetsområden.
  Rf AnIva företräder professionens kunskapsområde inom anestesi, intensivvård och
  postoperativ vård med syfte att:
  • Verka för kvalitet och säkerhet, utbildning och livslångt lärande samt forskning och
  utveckling inom medlemmarnas funktionsområde
  • Verka för samarbete och inflytande med andra organisationer nationellt och
  internationellt
  • Verka för hälso- och sjukvårdens framåtskridande
  Rf AnIva är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening.

  Mom. 2 Verksamhetsområde
  Rf AnIvas verksamhetsområde omfattas av den perioperativa processen, som inkluderar
  anestesi, pre-och postoperativ vård och intensivvård samt närliggande verksamhetsområden.

  Mom. 3 Grundsyn
  Verksamheten utgår från en humanistisk grundsyn som visar respekt för liv, människors lika
  värde och rättigheter och som inte gör åtskillnad mellan människor.

  § 2. ORGANISATION

  Mom. 1 Organ
  Rf AnIva utövar sin organisation genom
  • årsmötet
  • styrelsen
  • medlemmarna

  Mom. 2 Information
  Rf AnIva förmedlar information genom
  • tidskriften AnIva Ventilen.
  • webbaserad information
  • e-post

  § 3 MEDLEMSKAP

  Mom. 1 Medlemskap
  Rätt till medlemskap har specialistsjuksköterskor inom anestesi- och intensivvård samt
  legitimerad sjuksköterska som är verksam inom Rf AnIva verksamhetsområde.
  Medlem kan tillhöra mer än en riksförening. Rf AnIva uppmuntrar medlemmarna att även
  vara medlemmar i Svensk Sjuksköterskeförening.

  Mom. 2 Medlemsformer
  Medlemsformerna är:
  • medlem
  • studerandemedlem specialistsjuksköterskeutbildning
  • pensionärsmedlem

  Mom. 3 Ansökan om medlemskap
  Ansökan om medlemskap lämnas till av styrelsen utsedd medlemsansvarig.
  Mom. 4 Medlemsavgift
  Medlemsavgiften är per kalenderår och fastställs av årsmötet.

  § 4 ÅRSMÖTE

  Mom. 1 Årsmöte
  Årsmötet är Rf AnIvas högsta beslutande organ och skall hållas senast den 31oktober på dag,
  tid och ort som styrelsen bestämmer. Rf AnIvas räkenskapår löper per kalenderår.

  Mom. 2 Beslutsregler
  Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått minst 30 dagar före mötet.

  Mom. 3 Ärenden
  Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor:
  1. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
  2. Val av mötespresidium att leda mötets förhandlingar
  3. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
  4. Val av rösträknare
  5. Godkännande av föredragningslista
  6. Verksamhets – och revisionsberättelse
  7. Ansvarsfrihet för styrelsen
  8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
  9. Motioner
  10. Medlemsavgiftens storlek
  11. Val av Rf AnIva ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter. Mandattid två år
  12. Val av två revisorer. Mandattid ett år
  13. Val av valberedning att förbereda nästa års val. Mandattid två år
  14. Delegering till styrelsen att utse ersättare för dem som har valts av årsmötet men som
  under mandattiden har lämnat sin post. Undantagna för delegering är revisorer och
  valberedning.
  15. Stadgar
  16. Behandling av övriga frågor som tillställts styrelsen för beredning

  Mom. 4 Motioner
  Alla medlemmar har motionsrätt. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före
  årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

  Mom. 5 Beslut
  På årsmötet har varje närvarande medlem en röst.
  Ledamot i styrelsen har inte rösträtt i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av
  revisorer och valberedning.
  Omröstning i sakfrågor sker öppet och vid lika röstetal avgörs frågan av Rf AnIva för anestesi
  och intensivvårds ordförande. Omröstning vid val sker slutet om någon begär det och vid lika
  röstetal avgörs valet genom lottning.

  § 5 STYRELSEN

  Mom. 1 Ledamöter
  Styrelsen är föreningens verkställande organ och består av ordförande, vice ordförande och
  minst fem ledamöter. Styrelsens mandattid är två år. Ordförande och halva styrelsen väljs det
  ena året, vice ordförande och halva styrelsen det andra året. Styrelsen utser inom sig
  sekreterare och kassör.

  Mom. 2 Möten
  Styrelsen skall sammanträda minst sex gånger per år.

  Mom. 3 Uppgifter
  Det åligger styrelsen att:
  • arbeta efter på årsmötet fattade beslut
  • förbereda ärenden till årsmötet och övriga möten
  • svara för Rf AnIvas ekonomi
  • utarbeta och godkänna ekonomiska riktlinjer
  • inrätta och vid behov avveckla verkställande råd
  • utse rådsledare till verkställande råd
  • upprätthålla kontakt med Rf AnIvas medlemmar
  • samarbeta med föreningar och organisationer som är av betydelse för Rf AnIvas
  medlemmar

  Mom. 4 Beslutsregler
  Styrelsen är beslutsmässig då dess ledamöter har blivit kallade och minst hälften av styrelsens
  samtliga ledamöter är ense om beslutet.

  Mom. 5 Firmateckning
  Styrelsen utser minst två personer som skall teckna firma för Rf AnIva.

  Mom. 6 AU
  AU består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. AU skall sammanträda
  minst sex gånger per år. AU bereder frågor inför styrelsemöten och kan efter delegation från
  styrelsen fatta beslut i frågor.

  Mom. 7 Adjungering
  Riksföreningens styrelse äger rätt att adjungera personer till styrelsens sammanträden.

  Mom. 8 Mandattid
  Den maximala mandattiden för ordförande, vice ordförande, ledamöter ska vara sex år,
  exklusive fyllnadsvalsår.

  § 6 VALBEREDNING

  Mom. 1 Ledamöter
  Valberedningen består av tre ledamöter varav en är sammankallande. Mandattiden är två år
  där det ena året väljs den sammankallande och det andra året väljs de två ledamöterna.

  Mom. 2 Uppgifter
  Valberedningen har till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, vice ordförande,
  styrelseledamöter och revisorer.

  Mom. 3 Förslag
  Valberedningens förslag skall överlämnas till Rf AnIvas sekreterare senast 30 dagar före
  årsmötet.

  § 7 REVISION

  Mom. 1 Revisorer
  På årsmötet väljs två revisorer. Årsmötet beslutar om revisorerna kan anlita auktoriserad
  revisor.

  Mom. 2 Uppgifter
  Revisor skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska Rf AnIva verksamhet
  jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning, Därvid skall iakttagas att fattade beslut inte
  strider mot Rf AnIva stadgar eller mot årsmötesbeslut.
  Revisorerna skall iakttaga god revisionssed.

  Mom. 3 Revisionsberättelse
  Rf AnIvas räkenskaper skall vara avslutade den 31 januari och skall senast den 28 februari
  överlämnas till revisorerna.
  Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast den sista
  februari.

  Mom. 4 Yttrande
  Revisor har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid årsmötet.

  § 8 STADGAR
  Rf AnIva har att följa de av årsmötet antagna stadgarna. Ändringar i stadgarna föreslås av
  styrelsen för Rf AnIva.
  Rf AnIvas stadgar beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet.

  § 9 UPPLÖSNING AV RIKSFÖRENINGEN
  Beslut om upplösning av Rf AnIva fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Samtidigt skall beslut
  fattas om hur tillgångar och skulder skall fördelas.

  Senaste versionen, reviderad 2022
  Verksamhetsplan
  Valberedningen

  Riksföreningen har en egen valberedning, som utgörs av tre personer, som rekryterar och nominerar lämpliga personer till styrelse och redaktionskommitté. Nuvarande valberedning har haft uppdraget sedan 2018.

  Vill du komma kontakt med valberedningen? Maila
  valberedning@aniva.se

  May-Lena Färnert, Isabell Fridh och Karin Johansson
  Protokoll
  Protokoll
  Protokoll
  Protokoll årsmöten
  Verksamhetsberättelser

  START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH