Verkställande Råd för Forskning och Utveckling

Verkställande Råd för Forskning och Utveckling

För kontakt
forskningsradet@aniva.se

[divider] [/divider]

 INFO om Råd för Forskning och Utveckling 

[divider] [/divider]

PRESENTATION AV DOKTORANDER

DISPUTATIONER

SEMINARIUM FÖR DOKTORANDER 2019

[divider] [/divider]

Syfte

Främja och aktivt arbeta med nationell och internationell forskning samt utveckling inom professionerna anestesi och intensivvård.

Uppdrag

Expertgrupp inom forskning och utveckling. Arbeta med forskning- och utvecklingsfrågor utifrån ett omvårdnadsperspektiv i ett tvärprofessionellt sammanhang. Bidra och skapa nationella riktlinjer. Samarbeta med medlemstidningen AnIva Ventilen och aktuella nätverk i bevakning av forskning och utvecklingsprojekt samt ge förslag på forskningsområde. I uppdraget ingår även att bidra aktivt med programinnehåll till AnIva höstkongress, där två av rådets medlemmar förväntas att medverka. Samarbetar med nationella kvalitetsregister, Svensk Sjuksköterskeförening, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, nordiskt samarbete genom NOSAM och internationellt arbete via EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations), WFCCN (World Federation Critical Care Nursing) samt IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists).

Arbetssätt

Rådet väljer själv ett arbetssätt som är lämpligt för uppgiften. Rådet delar och sparar arbetsmaterial via ett digitalt forum (storegate), vilket endast rådets medlemmar har tillgång till.

Sammansättning

Rådets medlemmar skall vara sjuksköterskor verksamma inom anestesi- och intensivvård samt närliggande verksamhetsområde och vara medlemmar i Riksföreningen. Rådets sammansättning bör vara representativ avseende professionsområde, geografisk spridning och sjukhuskategori. Det bör finnas en balans mellan medlemmarnas profil gällande klinik, forskning, högskola och universitet. Rådet består av max 6 personer varav hälften är disputerade och leds av en rådsledare. Medlemmar i rådet väljs ut genom att styrelsen utser en rådsledare som sedan medverkar i rekrytering av övriga rådsmedlemmar.

Mandat och kommunikation med styrelsen

Rådsledare är ytterst ansvarig för verkställande råd. Denne kommunicerar rådets arbete till styrelsen. Vid möten förs minnesanteckningar som delges styrelsen via Storegate. En årsrapport sammanställs till styrelsen inför verksamhetsberättelsen senast 15 december. Rådet och styrelsen har två gemensamma möten årligen där rådets arbete kommuniceras och framtida planering görs.

Upprättat av styrelsen för Riksföreningen för anestesi och intensivvård 2014-10-10, Reviderat december 2016

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH