Om Rf AnIva

OM RIKSFÖRENINGEN FÖR ANESTESI & INTENSIVVÅRD

Riksföreningen för anestesi och intensivvård är en professionsförening för specialistsjuksköterskor och studerande som i huvudsak är verksamma inom anestesi och intensivvård och närliggande områden. Riksföreningens verksamhetsområde omfattas av den perioperativa processen, som inkluderar anestesi och pre-och postoperativ vård, samt smärtbehandling och intensivvård.

Riksföreningen för anestesi och intensivvård bildades 1962 i Göteborg av ett antal anestesisjuksköterskor från hela Sverige. Riksföreningen är anknuten till Svensk Sjuksköterskeförening som en sektion och har även ett samarbetsavtal med Vårdförbundet.

Mål

Riksföreningen företräder professionens kunskapsområde inom anestesi och intensivvård med syfte att främja kvalitet och säkerhet, utbildning och livslångt lärande samt forskning och utveckling. Riksföreningen har även som mål att främja samarbete och inflytande med andra organisationer nationellt och internationellt samt medverka till hälso- och sjukvårdens framåtskridande

Årsmöte

Riksföreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls senast den 30 juni. Styrelsen beslutar om tid och plats. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen framlägger motionen och sitt yttrande till årsmötet.

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt fem ledamöter. Mandattiden är två år. Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsemedlemmarna är geografiskt spridda över hela landet och representerar olika verksamhetsområden.

Valberedningen

Riksföreningen har en egen valberedning, tre personer, som rekryterar och nominerar lämpliga personer till styrelse och redaktionskommitté. Riksföreningen har dessutom två revisorer.

Kongresser

Riksföreningen anordnar sedan hösten 2021 en kongress tillsammans med SFAI i form av SFAI- och AnIva-veckan. Kongressen ämnar att ske årligen i samarbete med SFAI och värdskapet kommer att skifta mellan olika orter. Dagarna erbjuder professionsöverskridande föreläsningar, seminarium, workshops och utställningar inom aktuella ämnen och bidrar till möjlighet att nätverka med kollegor från hela landet.

AnIva Ventilen

Riksföreningens tidskrift AnIva Ventilen utges fyra gånger per år. AnIva Ventilen bevakar aktuella frågor och utvecklingen inom verksamhetsområdena anestesi och intensivvård, nationellt såväl som internationellt. Tidskriften ingår i medlemsavgiften.

Forskningsstipendium

Riksföreningens forskningsstipendium utges årligen.

Medlemsstipendium

Riksföreningens medlemsstipendium utges två gånger per år.

Internationellt samarbete

Riksföreningen för anestesi och intensivvård deltar aktivt i ett nordiskt nätverk, Nordiskt samarbete för anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor, NOSAM. I det nordiska samarbetet ingår Sverige, Danmark, Norge, Finland, Färöarna och Island. De nordiska kontaktpersonerna träffas en gång per år för att utbyta erfarenheter och diskutera frågor av gemensamt intresse. Riksföreningen är medlem i European federation of Critical Care Nursing associations (EfCCNa), en europeisk förening för intensivvårdssjuksköterskor, som träffas två gånger per år samt deltar i det internationella samarbetet genom WFCCN (World Federation of Critical Care Nurses) med kontaktperson. Riksföreningen är medlem i IFNA (International Federation of Nurse Anesthetists) som träffas en gång per år och deltar vid internationella möten om så är möjligt. Riksföreningen är dessutom medlem i International Collaboration of PeriAnaesthesia Nurses (ICPAN), en internationell organisation för sjuksköterskor inom perioperativ medicin. Ett årligt möte anordnas där Riksföreningens landsrepresentant deltar om så är möjligt. Förutom dessa möten uppehålls kontakterna via korrespondens.

Medlemsregister

Riksföreningen har sedan 1993 ett eget medlemsregister.

Synpunkter

Vi tar tacksamt emot synpunkter, önskemål m.m. Skriv och skicka brev med post eller via e-mail till Riksföreningen för anestesi och intensivvård.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH