Sjuksköterskors upplevelser av sin arbetssituation inom anestesi och intensivvård i Sverige

Rf AnIvas undersökning visar att våra medlemmar generellt uppfattar arbetsmiljön och patientsäkerheten som god på våra anestesi- och intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige. Trots det anser majoriteten av de svarande att både arbetsmiljö och patientsäkerheten bör förbättras. Sjuksköterskorna beskrev också att det saknas möjligheter och tid till fortbildning och karriärsutveckling i verksamheterna. Nästan hälften av de som besvarade enkäten uppgav också att de hade funderat på att sluta inom sin specialitet.  Med utgångspunkt från de operationsköer och brist på intensivvårdsplatser som finns i Sverige idag skulle det få omfattande konsekvenser för sjukvården i Sverige om de som funderat på att sluta inom sin specialitet också skulle fullfölja den tanken. I en tid då samhällsdebatten präglas av brist på personal och vårdplatser behöver vi som professionsförbund vara tydliga med vad som är viktigt för våra medlemmar. Vi behöver även verka för att anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor får möjlighet till fortbildning och karriärsutveckling så att vi kan fortsätta utveckla vården med patienters bästa i fokus.

Läs hela sammanfattningen från studien här: Sjuksköterskors upplevelser av sin arbetssituation inom anestesi och intensivvård i Sverige

Om författaren:

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH