Reviderad version av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död

Under den inledande perioden av 2022 fick Rf. AnIva förfrågan om att yttra sig angående Socialstyrelsens förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans dödYttrandet gjordes i positiv bemärkelse över de förslag som våra medlemmar i sitt yrkesutövande kan vara berörda av, men även justeringsförslag föreslogs. 

Idag den 1 september börjar den uppdaterade versionen att gälla. Läs förändringarna i sin helhet här:  SOSFS 2005:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död

Att besvara remisser är en del av det arbete vi gör i styrelsen för Rf. AnIva – för att försäkra att specialistsjuksköterskornas perspektiv, kompetens och förhållningssätt inom den omvårdnad vi bedriver inom anestesi- och intensivvård inte förbises. Vårt omvårdnadsperspektiv inom respektive profession är en förutsättning för att skapa en helhetsbild för den vård som bedrivs i det patientnära arbetet och för utformande av framtida riktlinjer och rekommendationer.

För att läsa rf. AnIvas yttrande i sin helhet: Yttrande 4.1-37989/2021  

Om författaren:

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH