Årets avhandling utsedd

Som en del i Rf AnIvas vision att uppmärksamma och sprida forskning inom våra yrkesprofessioner utses årets avhandling av rådet för forskning och utveckling. 
Av de som nominerades tills årets avhandling var det Jonas Karlsson, högskolan i Borås, med sin forskning fick pris för sitt arbete.
Titel på avhandlingen:
Interhospital intensive care unit-to-unit transfers: The perspectives of patients, family members, and critical care nurses
Motivering från den som nominerat avhandlingen:

Avhandlingen lyfter ett viktigt område och som kanske inte alltid prioriteras då motivering till beslutet att förflytta patienten oftast handlar om ett medicinskt beslut och omvårdnaden kommer sekundärt.Avhandlingens originalitet är att den belyser perspektiv från patienter, närstående och intensivvårdssjuksköterskor med andra ord de som på något sätt påverkas av överflyttningen.Forskningsområdet är relevant och blev känt inte minst under pandemin då överflyttningar inom intensivvården ökade både inom och utan för regionerna. Vid överflyttningar förloras viktig information som rör vården av patienten, både medicinsk information och inte minst information som berör omvårdnad. Resultatets tillämpbarhet är tydlig då den belyser områden i omvårdnaden som förloras vid överflyttningar och medvetande gör vilka områden som brister vid förflyttningar.

Överflyttningar kommer troligen inte att försvinna, intensivvården behöver fortsatt hjälpa varandra när vårdplatser saknas på den egna intensivvårdsavdelningen. Avhandlingen belyser dock aspekter som varje intensivvårdsavdelning som tar emot och skickar patient från och till annan intensivvårdsavdelning bör utarbeta rutiner för.

Vid bedömning av nominerade avhandlingar utgår rådet för forskning och utveckling från särskilda bedömningskriterier avseende

1. Originalitet i projektet:  Området är lite studerat. Belyses ur både patient, familj och personalens perspektiv.  Olika metoder (kvant och kval) skapar bra data, undersöker inte bara processer utan samlar in flera perspektiv. 

2.  Hög relevans då det saknas vårdplatser och resurser vilket innebär att överflyttningar är vanligt förekommande och att det behövs mer kunskap inom området för att kunna genomföra god och säker överflyttning. 

3.  Tillämpbarhet – resultatet kan bidra till riktlinjer/rutiner och bidra till kunskap om hur anhöriga upplever en förflyttning.

Avhandlingen i sin helhet kan du ta del av här:
Interhospital intensive care unit-to-unit transfers: The perspectives of patients, family members, and critical care nurses

Grattis till Jonas och tack för ditt deltagande under SFAI & AnIva-veckan i Umeå!
Vi önskar dig lycka till med fortsatt arbete.

Om författaren:

Leave a Comment

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH