Forskning och utvecklingsrådet arrangerade Doktorandseminarium

Under flera år har Forskning och utvecklingsrådet arrangerat seminarium för doktorander och deras handledare. Seminarierna har varit välbesökta och uppskattade av deltagarna. Syftet med seminarierna är att doktoranderna ska presentera och diskutera forskningsplaner tillsammans med andra doktorander inom anestesi och intensivvård. En bra möjlighet att skapa kontakter utanför den egna forskningsgruppen. Årets seminarium genomfördes digitalt,

Ordförande för rf AnIVA i intervju för Framtidens karriär – Sjuksköterska

Framtidens karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning där deltagarna bland annat fick svara på om de skulle kunna tänka sig att arbeta inom anestesi, operation eller intensivvård. Läs intervjun med Ing-Marie Larsson, ordförande i rf AnIva, som kommenterar studiens resultat och belyser betydelsen av utvecklingen av yrkesroller inom anestesi, operation och intensivvård.

Rf AnIva överlämnar synpunkter angående nya regler för organdonation

Rf AnIva blev tillfrågade om att delge synpunkter på den lagrådsremiss som skickats ut av socialdepartementet angående justeringar i de riktlinjer som gäller för organdonation. Propositionen berör intubation och respiratorvård i organbevarande syfte. Rf AnIvas yttrande finns att läsa här nedan.

Grattis till mottagarna av medlemsstipendiet hösten 2021

Flera intressanta och relevanta ansökningar inkom till rf AnIvas Medlemsstipendium hösten 2021. Styrelsen har nu utsett fyra stipendiater som får hela eller delar av den summan som de ansökt om.

Stipendiaterna är:

Johanna Sjöberg, Specialistsjuksköterska inom anestesi, Forskningssjuksköterska, KK Linköping. Erhåller 3000kr för språkgranskning av manuskript för hennes masteruppsats vars resultat ämnas att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Välkommen att söka Rf AnIvas Medlemsstipendium!

Riksföreningen för anestesi och intensivvårds stipendium för medlemmar kan sökas för att utveckla omvårdnad inom verksamhetsområdena anestesi, intensivvård eller närliggande verksamheter. Det kan ske genom:

• fortbildning och utveckling genom deltagande i kurs, kongress, seminarier eller studiebesök
• förbättringsarbete, utvecklings- och forskningsprojekt
• arrangemang på den egna enheten

Stipendiet delas ut vid två tillfällen per år,

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH