Webbinarium med rådet för postoperativ vård

Den 16 november klockan 14:30-15:30 presenterar rådet för postoperativ vård Post Anesteshia Workload Instrument (PAWI) – ett nytt sätt att mäta vårdtyngd på postoperativa avdelningar.  Professor Michelle Chew, Linköping kommer inleda med hur instrumentet är framtaget. Därefter kommer Åsa Idoffsson och Charlotte Olsson, Halmstad, berätta om hur instrumentet ska tillämpas i verksamheten. PAWI registreras i våra datasystem och informationen kan skickas till Svenskt Perioperativt Register -SPOR.

Nytt nätverk i samarbete med Rf. AnIva

Den 23 augusti bildades Perioperativa Hypotermi-Gruppen och vid förfrågan om de ville vara ett nätverk kopplat till Rf. AnIva svarade de ja! Samarbeten är viktiga för att främja kunskapsutbyte inom våra professioner och vi önskar gruppen lycka till med deras ambitioner att förmedla kunskap, erfarenheter, uppdatera riktlinjer och vara ett vetenskapligt stöd för förbättringsarbeten och studier inom området.

Vi tackar rådet för Forskning och Utveckling för ett lyckat webbinarium

Under tisdagen den 13 oktober höll rådet för Forskning och Utveckling ett webbinarium med syfte att sprida kunskap och tipsa om hur man kan starta upp en Journal club inom sin verksamhet. Under webbinariumet diskuterades en artikel och den bedömdes efter SBU’s granskningsmall.

Forskning tyder på att Journal clubs är ett effektivt sätt för att implementera ny kunskap inom verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med andra metoder.

Programportalen för SFAI&AnIva-veckan 2023 är öppen!

Var med och påverka kommande årets kongress i Umeå genom att lämna in programförslag på hemsidan för SFAI & AnIva-veckan! Kanske fick du inspiration till ett nytt symposium, enskild föreläsare, workshop eller seminarium? Eller saknade du något i året program som du vill ha med i kommande? Tveka inte att skicka in ditt förslag.

Tack till alla som engagerat sig och deltagit i SFAI&AnIva-veckan 2022

Mellan den 13-16 september hölls den andra gemensamma kongressen med Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. Det var ett fullspäckat vetenskapligt program, sociala aktiviteter, posterpresentationer, workshops och mycket mer! Ungefär 1300 personer var på plats och atmosfären genomsyrades av glädjen i att träffa både gamla och nya bekantskaper, nyfikenhet  på nya forskningsrön och diskussioner kring senaste årens utmaningar. 

Reviderad version av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död

Under den inledande perioden av 2022 fick Rf. AnIva förfrågan om att yttra sig angående Socialstyrelsens förslag till ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av människans död. Yttrandet gjordes i positiv bemärkelse över de förslag som våra medlemmar i sitt yrkesutövande kan vara berörda av,

Sjuksköterskors upplevelser av sin arbetssituation inom anestesi och intensivvård i Sverige

Rf AnIvas undersökning visar att våra medlemmar generellt uppfattar arbetsmiljön och patientsäkerheten som god på våra anestesi- och intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige. Trots det anser majoriteten av de svarande att både arbetsmiljö och patientsäkerheten bör förbättras. Sjuksköterskorna beskrev också att det saknas möjligheter och tid till fortbildning och karriärsutveckling i verksamheterna. Nästan hälften av de som besvarade enkäten uppgav också att de hade funderat på att sluta inom sin specialitet. 

Grattis Catarina Tingsvik för väl genomförd disputation och avhandling!

Grattis till Catarina Tingsvik, vice ordförande i rf AnIva, som den 10 Juni disputerad med sin avhandling Weaning from mechanical ventilation – from the patient, next-of-kind and health care professionals perspective. Avhandlingen belyser bland annat betydelsen av personcentrerat förhållningssätt, kommunikation och närvaro av anhöriga i samband med urträning från ventilator.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH